Hot Engagement Gown 

वाइट ब्रॉड शोल्डर गाउन

गोल्डन एम्बेलिशद गाउन विथ केप

शिम्मरी स्ट्रैपलेस फ्लारेद गाउन

रेड फ्लारेद गाउन

वाइट स्ट्रैपलेस बॉडी हग गाउन 

ब्लैक गाउन 

ड्यूल टोन वन शोल्डर गाउन