सावित्री जिंदल  

 रोहिका साइरस मिस्त्री 

 रेखा झुनझुनवाला

लीना तिवारी 

फाल्गुनी नायर 

किरण मजूमदार 

अनु आगा