Types of Face Sheet Masks

हाइड्रोजेल शीट मास्क  

बायो- सेल्यूलोज़  शीट मास्क

फॉयल शीट मास्क

चारकोल शीट मास्क 

बब्लिंग शीट मास्क

माइक्रोफाइबर शीट मास्क